فایل word پیشایندهای روان شناختی تعهد سازمانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل word پیشایندهای روان شناختی تعهد سازمانی دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پیشایندهای روان شناختی تعهد سازمانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word پیشایندهای روان شناختی تعهد سازمانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word پیشایندهای روان شناختی تعهد سازمانی :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي مدرسه

تعداد صفحات : 17

هدف این پژوهش، عبارت بود از: بررسی پیش بینی پذیری تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش از روی ویژگی های شخصیتی، عزت نفس و کیفیت زندگی. جامعه آماری پژوهش شامل: كلیه کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان قم بود. از این جامعه، نمونه ای با حجم 141 نفر به صورت تصادفی طبقه ای (بر حسب نوع استخدام) انتخاب شد. روش این تحقیق، توصیفی- همبستگی بود و برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های شخصیتی آیزنک (EPQ)، عزت نفس آیزنک (ESQ)، کیفیت زندگی SF-36 و تعهد سازمانی (OCQ) استفاده شد. داده های به دست آمده به کمک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج، رابطه معنی داری بین عزت نفس و تعهد سازمانی (P<0.01)، برون گرایی- درون گرایی و تعهد سازمانی (P<0.01)، کیفیت زندگی و تعهد سازمانی (P<0.05) نشان داد. هم چنین بین برون گرایی- درون گرایی و عزت نفس (P<0.01)؛ بین برون گرایی- درون گرایی و کیفیت زندگی (P<0.05) و بین کیفیت زندگی و عزت نفس (P<0.01) رابطه معناداری پیدا شد. سه بعد انرژی، سلامت روانی و عملکرد اجتماعی از ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی نیز به خوبی توانستند تعهد سازمانی را پیش بینی کنند (Ps<0.05). بر اساس نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود سازمان ها به منظور در خدمت گرفتن نیروهای متعهد و کارا، قبل از استخدام از آن ها آزمون های شخصیتی، عزت نفس و کیفیت زندگی بگیرند.

كلید واژه: تعهد سازمانی ، عزت نفس، کیفیت زندگی، ویژگی های شخصیتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word اثر تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر میزان گیرنده های استیلکولین نیکوتینی در عضله نعلی موش های نر ویستار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل word اثر تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر میزان گیرنده های استیلکولین نیکوتینی در عضله نعلی موش های نر ویستار دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثر تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر میزان گیرنده های استیلکولین نیکوتینی در عضله نعلی موش های نر ویستار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثر تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر میزان گیرنده های استیلکولین نیکوتینی در عضله نعلی موش های نر ویستار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثر تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر میزان گیرنده های استیلکولین نیکوتینی در عضله نعلی موش های نر ویستار :

سال انتشار : 1389

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي)

تعداد صفحات : 10

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

كلید واژه: گیرنده استیل کولین نیکوتینی، تمرین مقاومتی، تمرین ترکیبی، عضله نعلی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان (مطالعه موردی، انجمن زنان مدیر کارآفرین)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل word بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان (مطالعه موردی، انجمن زنان مدیر کارآفرین) دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان (مطالعه موردی، انجمن زنان مدیر کارآفرین)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان (مطالعه موردی، انجمن زنان مدیر کارآفرین)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان (مطالعه موردی، انجمن زنان مدیر کارآفرین) :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات توسعه اجتماعي – فرهنگي

تعداد صفحات : 36

موضوع کارآفرینی زنان امروزه یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در حوزه مطالعات کارآفرینی است. بیش تر مطالعات انجام گرفته در زمینه کارآفرینی زنان متمرکز بر ویژگی های شخصیتی زنان کارآفرین و نیز محدودیت ها، موانع و چالش های پیش روی این زنان بوده است و می توان گفت ساختارهای احاطه شده اجتماعی در این میان، به عنوان عاملی مهم، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش به مطالعه نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی زنان پرداته است. هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان. برای دستیابی به این هدف، فرضیه اصلی به صورت تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی زنان تعریف شد. جامعه آماری این پژوهش 61 نفر از زنان عضو انجمن زنان مدیر کارآفرین است و داده های حاصله با استفاده از نرم افزار آماری Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هم چنین برای دستیابی به تحلیل، تبیین و ارائه راهکار، حجم نمونه ای متشکل از 10 نفر از زنان کارآفرین انتخاب شد که پاسخ دهندگان و به پرسش هایی در قالب مصاحبه نیمه ساختار یافته پاسخ گفتند.یافته های پژوهش حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری میان سرمایه اجتماعی و هر سه بعد آن (ساختاری، رابطه ای و شناختی) با کارآفرینی زنان برقرار است و در بررسی این که کدام یک از ابعاد سرمایه اجتماعی بیش ترین تاثیر را بر کارآفرینی زنان دارند، مشخص شد که در میان ابعاد سرمایه اجتماعی، بعد ساختاری دارای بالاترین تاثیر بر کارآفرینی زنان است و پس از آن بعد شناختی قرار دارد و بعد رابطه ای دارای کمترین تاثیر بر کارآفرینی زنان است.

كلید واژه: سرمایه اجتماعی، بعد ساختاری، بعد رابطه ای، بعد شناختی، کارآفرینی زنان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word بررسی تاثیر تله نرسینگ بر هموگلوبین گلیکوزیله و شاخصهای تن سنجی در بیماران دیابتی نوع 2

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل word بررسی تاثیر تله نرسینگ بر هموگلوبین گلیکوزیله و شاخصهای تن سنجی در بیماران دیابتی نوع 2 دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی تاثیر تله نرسینگ بر هموگلوبین گلیکوزیله و شاخصهای تن سنجی در بیماران دیابتی نوع 2  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسی تاثیر تله نرسینگ بر هموگلوبین گلیکوزیله و شاخصهای تن سنجی در بیماران دیابتی نوع 2،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسی تاثیر تله نرسینگ بر هموگلوبین گلیکوزیله و شاخصهای تن سنجی در بیماران دیابتی نوع 2 :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت هاي نوين

تعداد صفحات : 7

زمینه و هدف: دیابت یک بیماری شایع و پرهزینه می باشد. با توجه به شیوع بالا و اهمیت پیگیری طولانی مدت بیماران، یک روش پیگیری ارزان قیمت که برای مددجویان در دسترس باشد، لازم است. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تله نرسینگ بر هموگلوبین گلیکوزیله و شاخصهای تن سنجی بیماران دیابتی نوع دو انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 64 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو، به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مورد و کنترل شامل 33 نفر گروه مورد و 31 نفر گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم اطلاعات دموگرافیک و آزمایش بود. قبل از مطالعه همه بیماران تحت مداخله آموزشی قرار گرفتند. اما گروه مورد به مدت 12 هفته تحت پیگیری تلفنی نیز قرار گرفت. در ابتدا و پایان سه ماه مطالعه، هموگلوبین گلیکوزیله و شاخصهای تن سنجی ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 17 و با استفاده از آزمونهای آماری Independent T Test، Paired T Test و Chi-Square مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص توده بدن در گروه مورد بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله به طور معنی داری کاهش داشت (p<0.05) ولی در گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). میانگین نسبت دور کمر به دور باسن قبل و بعد از مداخله در گروه مورد و کنترل تفاوت معنی داری نداشت (به ترتیب 0.70=p و 0.40=p).نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، به نظر می رسد تله نرسینگ به عنوان یک روش پیگیری می تواند باعث بهبود گلیسمی گردد.

كلید واژه: دیابت نوع دو، تله نرسینگ، هموگلوبین گلیکوزیله، شاخصهای تن سنجی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word تعیین مناطق فرونشست احتمالی دشت اردبیل با استفاده از GIS

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل word تعیین مناطق فرونشست احتمالی دشت اردبیل با استفاده از GIS دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تعیین مناطق فرونشست احتمالی دشت اردبیل با استفاده از GIS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تعیین مناطق فرونشست احتمالی دشت اردبیل با استفاده از GIS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تعیین مناطق فرونشست احتمالی دشت اردبیل با استفاده از GIS :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافيا و برنامه ريزي

تعداد صفحات : 23

دشت اردبیل با مساحت تقریبی 1097.23 کیلومترمربع در مختصات جغرافیایی 38°5’ تا 38°27’ عرض شمالی و 48°9’ تا 48°37’ طول شرقی، یک دشت میانکوهی محسوب می شود، که طی سال های اخیر با افت چشم گیر آب های زیرزمینی مواجه شده است. جهت بررسی تغییرات به وجود آمده در حجم آبی آبخوان و میزان افت آب های زیرزمینی در کل دشت از داده های آماری چاه های مشاهده ای استفاده و با بهره گیری از فزار ARCGIS، نقشه های ایزوپیز و پهنه افت در منطقه مورد مطالعه ترسیم گردید. نقشه های ترسیمی نشان دادند که بیشترین میزان افت آب، در قسمت جنوب و جنوب شرقی منطقه اتفاق افتاده است. بر اساس نقشه پهنه بندی تهیه شده، 14 درصد از مساحت دشت در پهنه خیلی زیاد افت، 29.73 درصد در پهنه زیاد، 26.6 درصد در پهنه متوسط، 17.38 درصد در پهنه کم و 12.29 درصد در پهنه خیلی کم افت قرار می گیرد. با تلفیق لایه های میزان بارش، شیب، هیدرولوژی، لیتولوژی، ژئومورفولوژی، خاک، پوشش گیاهی و عوامل انسانی در محیط GIS، نقشه پیش بینی مناطق افت آب های زیرزمینی در آینده به روش کوکریجینگ نقطه ای تهیه گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین احتمال فرونشست دشت اردبیل در آینده به دلیل برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی در قسمت جنوب شرق و غرب اتفاق خواهد افتاد.

كلید واژه: دشت اردبیل، سوبسیدانس، پهنه بندی افت، Arc GIS

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word تعیین کارایی اقتصادی بخش C.C.U بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از دو روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و تحلیل فراگیر داده ها (DEA) در طی سال های 1388-1385

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل word تعیین کارایی اقتصادی بخش C.C.U بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از دو روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و تحلیل فراگیر داده ها (DEA) در طی سال های 1388-1385 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تعیین کارایی اقتصادی بخش C.C.U بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از دو روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و تحلیل فراگیر داده ها (DEA) در طی سال های 1388-1385  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تعیین کارایی اقتصادی بخش C.C.U بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از دو روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و تحلیل فراگیر داده ها (DEA) در طی سال های 1388-1385،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تعیین کارایی اقتصادی بخش C.C.U بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از دو روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و تحلیل فراگیر داده ها (DEA) در طی سال های 1388-1385 :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حكيم

تعداد صفحات : 9

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

كلید واژه: کارایی اقتصادی، تحلیل مرزی تصادفی ( SFA)، تحلیل فراگیر داده ها ( DEA)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word اثر قضایی اقرار ناقص به جرم موجب حد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل word اثر قضایی اقرار ناقص به جرم موجب حد دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثر قضایی اقرار ناقص به جرم موجب حد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثر قضایی اقرار ناقص به جرم موجب حد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثر قضایی اقرار ناقص به جرم موجب حد :

سال انتشار : 1390

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني)

تعداد صفحات : 17

حقوق جزای اسلامی برای اثبات جرائم مستوجب حد از طریق اقرار، شرایط خاصی را تعیین کرده که برخی از آن ها نظیر بلوغ و عقل به شخص مقر و برخی به نفس اقرار مربوط است. از مهم ترین شرایط ناظر بر کیفیت اقرار به نصاب آن برمی گردد، در این راستا چنانچه اقاریر شخص به نصاب معتبر نرسد، با اقرار ناقص مواجهیم بوده که بررسی حکم آن موضوع نوشتار کنونی است. در چنین مواردی در عدم ثبوت کیفر حد به لحاظ ناقص بودن اقرار تردید وجود ندارد، اما مساله این است که آیا تعزیر مقر نیز منتفی است یا خیر؟ در این باره بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد. مشهور فقها به تعزیر مقر حکم داده اند، لکن برخی با این نظر مخالفت کرده اند. در حقوق موضوعه کشور ما نیز قانونگذار مجازات اسلامی متعرض فرض اقرار ناقص ناشی از نرسیدن به نصاب معتبر شده و در این قسمت از دیدگاه مشهور تبعیت کرده است. در نوشتار حاضر، اقوال فقها را در این زمینه مطرح کرده و به بررسی ادله آن ها پرداخته ایم و در این مورد موضع حقوق کیفری کشورمان را مورد توجه قرار داده ایم.

كلید واژه: فقه، حقوق جزا، اقرار، حد، تعزیر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی یازدهمین ویرایش مقیاس تکانشگری بارت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل word ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی یازدهمین ویرایش مقیاس تکانشگری بارت دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی یازدهمین ویرایش مقیاس تکانشگری بارت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی یازدهمین ویرایش مقیاس تکانشگری بارت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی یازدهمین ویرایش مقیاس تکانشگری بارت :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روشها و مدلهاي روان شناختي

تعداد صفحات : 12

هدف از این پژوهش، تبیین شاخص های روان سنجی فرم فارسی مقیاس تکانشگری بارت (BIS-11) بوده است. این مقیاس روی یک گروه 259 نفری دانشجویان دانشگاه شیراز (174 مرد، 85 زن) که به شیوه نمونه در دسترس انتخاب شده بود، اجرا گردید. به منظور بررسی ساختار عاملی این مقیاس از روش تحلیل عامل اکتشافی به با روش مولفه های اصلی چرخش واریماکس استفاده شد. نتایج این تحلیل حاکی از وجود سه عامل با نام های تکانشگری عدم برنامه ریزی، تکانشگری حرکتی و تکانشگری شناختی بود. روایی همگرای این پرسشنامه با محاسبه ضریب همبستگی زیرمقیاس های این پرسشنامه با یکدیگر تایید شد (P<0.05). اعتبار کل پرسشنامه تکانشگری از دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی مورد تحلیل قرار گرفت که به ترتیب 0.81 و 0.77 به دست آمد. در مجموع نتایج این پژوهش حمایت تجربی کافی برای استفاده از این مقیاس در موقعیت های پژوهشی و بالینی در ایران را فراهم می کند.

كلید واژه: تکانشگری، مقیاس تکانشگری بارت (11)، شاخص های روان سنجی، تحلیل عوامل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word بررسی مقایسه ای علل سوء مصرف مواد مخدر از دیدگاه معتادین و خانواده آن ها (همراه) در مراجعین به مراکز ترک اعتیاد شهرستان خرم آباد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل word بررسی مقایسه ای علل سوء مصرف مواد مخدر از دیدگاه معتادین و خانواده آن ها (همراه) در مراجعین به مراکز ترک اعتیاد شهرستان خرم آباد دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی مقایسه ای علل سوء مصرف مواد مخدر از دیدگاه معتادین و خانواده آن ها (همراه) در مراجعین به مراکز ترک اعتیاد شهرستان خرم آباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسی مقایسه ای علل سوء مصرف مواد مخدر از دیدگاه معتادین و خانواده آن ها (همراه) در مراجعین به مراکز ترک اعتیاد شهرستان خرم آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسی مقایسه ای علل سوء مصرف مواد مخدر از دیدگاه معتادین و خانواده آن ها (همراه) در مراجعین به مراکز ترک اعتیاد شهرستان خرم آباد :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات نظام سلامت

تعداد صفحات : 10

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

كلید واژه: سوء مصرف مواد مخدر، معتاد، خانواده، مرکز ترک اعتیاد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word تاثیر مهارت های اینترنتی بر مهارت های حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان مازندران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل word تاثیر مهارت های اینترنتی بر مهارت های حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان مازندران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تاثیر مهارت های اینترنتی بر مهارت های حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تاثیر مهارت های اینترنتی بر مهارت های حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تاثیر مهارت های اینترنتی بر مهارت های حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان مازندران :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي

تعداد صفحات : 16

این پژوهش، با هدف سنجش میزان مهارت اینترنتی معلمان دوره متوسطه و تاثیر آن بر مهارت های حرفه ای آنان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان دوره متوسطه به تعداد 10250 نفر تشکیل داده که از بین آنها 412 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از آزمون تستی چهارگزینه ای حاوی 10 سوال برای سنجش مهارت اینترنتی معلمان استفاده شده است، که ضریب دشواری آن برابر با 0.46 و پرسش نامه ای شامل 20 سوال برای سنجش میزان مهارت های حرفه ای معلمان با ضریب پایایی 0.85 استفاده شده است. داده ها، با استفاده از آزمون t برای دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک راهه به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد، مهارت اینترنتی و حرفه ای معلمان در حد متوسط می باشد. هم چنین، آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه نشان دادند که هرچه میزان مهارت اینترنتی معلمان بیشتر باشد، مهارت های حرفه ای آنان بهتر است. میزان مهارت های حرفه ای معلمان در مولفه های تکنولوژی آموزشی با 73.19 درصد و طراحی آموزشی با 63.35 درصد، روش تدریس با 57.77 درصد و ارزش یابی تحصیلی با 59.70 درصد به ترتیب بیش ترین میزان مهارت را به خود اختصاص داده اند.

كلید واژه: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت اینترنتی، مهارت های حرفه ای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید